หน้าแรก ชุมชน OSDCO

การเปลี่ยนและคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

  • ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน (รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่แจ้งนำส่งสินค้าคืน
  • ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด
  • กรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง สินค้าหมดอายุ บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

เงื่อนไขการคืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องตรงตาม เงื่อนไขและข้อกำหนด หากไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงิน เว้นแต่กรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถหาสินค้าทดแทนให้ไม่ได้